با عنایت به مصوبه شصت سومین جلسه کمسیون بررسی و تأئید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 12/11/1388 با انتشار و بر اساس رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مورخه 30/8/1390 با درجه علمی پژوهشی فصلنامه اکوسیستم­های طبیعی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور موافقت گردید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1397، صفحه 1-106 

2. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده