اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر صدرالدین متولی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

s_motevalliiaunour.ac.ir

سردبیر

سید محسن حسینی

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

شمس الله ایوبی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ayoubicc.iut.ac.ir

علی سلاجقه

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

salajeghehut.ac.ir

شعبان شتایی

علوم جنگل استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir

صدرالدین متولی

جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

s_motevalliiaunour.ac.ir

حمیدرضا مرادی

جغرافیا ی طبیعی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

hrmoradimodares.ac.ir

محمد مهدوی

مرتعداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

khosro.mahdavigmail.com

ویراستار ادبی نشریه

مسعود روحانی

ادبیات فارسی دانشیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

rohani.masoodum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید محسن حسینی

جنگلداری استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir

جلال محمودی

جنگلداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

j_mahmoudi2005yahoo.com

شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی استاد تمام ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی تهران

shahriar_khaledi6yahoo.com

محمد حسن جوری

مرتعداری دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

mjourigmail.com

مریم شکری

فیتواکولوژی استاد دانشگاه مازندران

maryam.mnsafagmail.com

نصرت اله صفائیان

اکولوژی استاد تمام دانشگاه مازندران

nosrat.mnsafagmail.com

مدیر داخلی

محمدرضا جوادی

آبخیزداری گروه منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور ، نور ایران

javadi.desertgmail.com
09350429676