راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله برای فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم­های طبیعی ایران

 

 

 

رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستمهای طبیعی ایران ارسال می گردند ضروریست.

1-  نوع مقاله

مقاله‌های پژوهشی مرتبط با اکوسیستم‌های طبیعی ایران (جنگل، مرتع، بیابان) که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شود، به منظور چاپ توسط هیات تحریریۀ فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستمهای طبیعی ایران بررسی خواهد شد. هیات تحریریه پس از طی مراحل داوری نظر خود را مبنی بر قبول یا رد مقاله توسط سردبیر مجله به نگارنده (نگارندگان) اعلام خواهد کرد.

2-روش تدوین

مقاله به ترتیب از اجزای زیر تشکیل خواهد شد.

2-1- عنوان

عنوان خلاصه، گویا و بیانگر محتویات مقاله بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

نام نگارنده (گان) زیر عنوان و مشخصات آنها بصورت زیرنویس آورده شود.

بعنوان مثال: عضو هیات علمی یا دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، گروه منابع طبیعی، نور، ایران

 نویسنده مسئول با علامت * مشخص شده و آدرس پست الکترونیک آن در زیرنویس قید شود.

2-2- چکیده

چکیده مجموعۀ فشرده و گویایی از مقاله، با تاکید بر تشریح مسئله، روش کار و نتایج بوده و از 12 سطر (حدود 250 واژه) بیشتر نباشد.

2-3- واژه‌های کلیدی

حداکثر 8 واژه کلیدی ویژه، دربارۀ موضوع مورد پژوهش ارائه شود.

2-4- مقدمه

مقدمه با طرح مسئله و مرور پژوهشهای انجام شده هدف پژوهش را توجیه کند.

2-5- مواد و روش‌ها

در این قسمت، مواد و وسایل بکار رفته، شیوۀ اجرای پژوهش، طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی توضیح داده می‌شود.

2-6- نتایج

تمامی نتایج کیفی و کمی بدست آمده در این قسمت ارائه می‌شود. برای ارائه نتایج از جدول، منحنی، نمودار یا تصویر استفاده شود.

2-7- بحث و نتیجه‌گیری

در این قسمت نتایج بدست آمده با توجه به هدف بررسی و یافته‌های دیگر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده دربارۀ آنها بحث و نتیجه‌گیری به‌ عمل می‌آید. نگارنده در همین قسمت می‌تواند توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم برای انجام بررسی‌های بعدی را نیز ارائه کند.

2-8- منابع مورد استفاده

استناد در داخل متن به صورت شماره گذاری ذکر شود و نام نویسندگان در داخل متن عنوان نشود. تمامی منابع مورد استقاده در متن‏، در بخش فهرست منابع به زبان انگلیسی آورده شود. منابع به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نگارنده (یا نام سازمان مربوطه در صورتی که فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قدیم به جدید است. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه می‌شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقیه آنها به‌ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب می‌شود. در تنظیم منابع بصورت پیوسته شماره‌گذاری می‌شوند. در مورد مقاله، نام خانوادگی و نام نگارنده، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری یا کامل مجله، شمارۀ مجله در داخل پرانتز و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نگارندۀ اول، برای هر یک از نگارندگان دیگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. در مورد کتاب، نام خانوادگی و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شمارۀ جلد، ناشر، محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب ذکر خواهد شد. در تنظیم فهرست منابع برای کتاب و مقاله از الگوی هاروارد (Harvard) استفاده شود (لطفا به آدرس : https://scholar.google.com مراجعه شود و از قسمت cite در سمت راست ستاره برای گرفتن روش هاروارد اقدام نمایید):

Book

Tueller, P.T. ed., 2012. Vegetation science applications for rangeland analysis and management (Vol. 14). Springer Science & Business Media.

Article

Pyke, D.A., Herrick, J.E., Shaver, P. and Pellant, M., 2002. Rangeland health attributes and indicators for qualitative assessment. Rangeland Ecology & Management/Journal of Range Management Archives, 55(6), pp.584-597.

2-9- چکیده به زبان انگلیسی (Abstract)

عنوان‏، نویسندگان و چکیدۀ مقاله به زبان انگلیسی، با قلم Time New Roman و اندازه 12، برگردان کامل عنوان، متن و واژه‌های کلیدی چکیده فارسی می‌باشد.

  • نام نگارنده (گان) زیر عنوان و مشخصات آنها بصورت زیرنویس آورده شود به این صورت:

Scientific Membership or  M.Sc student of rangeland, Department of  Rangeland & Watershed, Nour Branch, Islamic Azad University. Nour, iran

3- شیوۀ نگارش

حاشیه بالا 2/3 س.م. و حاشیه های پایین، راست و چپ 3 س.م. ، به جز بخش چکیده فارسی، انگلیسی و منابع بقیه قسمت ها به صورت دو ستونه تنظیم شود، فونت تمام متن مقاله به قلم BNAZANIN و اندازه حروف 14، فونت انگلیسی داخل متن که با قلم TIME NEW ROMAN و اندازه 12، عناوین جداول و نمودارها و شکلها با اندازه 12 و داخل آنها به اندازه 9 یا 10 ، اندازه فونت زیرنویس های انگلیسی در پایین صفحات 8 باشد و حتما بین عدد و کلمه انگلیسی خط تیره گذاشته شود. همه تیترها به صورت BOLD باشد . نام گونه ها به صورت ITALIC  نگارش شود. همراه مقاله یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده ( گان ) ، مرتبه علمی و نام گروه یا موسسه ای که نگارنده ( گان ) در آن مشغول به کار می باشند، نام فرد مسئول مکاتبات همراه با آدرس تماس و Email به پیوست، ارسال و از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه های مقاله خوداری شود. مقاله را به‌صورت فایل الکترونیکی به آدرس Journal.nei@Gmail.com ارسال شود.

در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر رعایت نکات زیر الزامی است:

  • اطلاعات جداول، نباید به‌صورت منحنی یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.
  • هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.
  • توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به‌صورت زیرنویس ارائه شود. نتایج بررسی‌های آماری، به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شده و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.
  • شکل‌های هر مقاله شامل منحنی، نمودار، عکس و نقشه بوده و همه بطور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها به صورت سیاه و سفید و با کیفیت، مناسب و مطلوب (حداقل DPI150) تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. واحدهای استفاده شده در مقاله در سیستم متریک باشد.