اکوسیستم های طبیعی ایران (NEI) - اهداف و چشم انداز