اهداف و چشم انداز

به منظور مدیریت موفق یک اکوسیستم که جنبه های مختلف منابع طبیعی را شامل می شود مدیران ، دانش آموختگان و پژوهشگران فعال در این زمینه باید نسبت به شرایط، ظرفیت ها و گزینش های منابع طبیعی برای اراضی آگاه باشند. بنابراین لازم است تا امکاناتی فراهم گردد تا اینکه ارزیابی منابع طبیعی صورت گرفته و مدیران ، اساتید ، دانشجویان ، افراد متخصص فعال و پژوهشگران مرتبط با این دانش بتوانند تجربه های کاری و یافته های علمی و پژوهشی خود را برای استفاده عموم منتشر نموده و در دسترس افراد علاقه مند قرار دهند.