درباره نشریه

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با توجه به موارد  زیر برخود لازم دانسته است که جهت اشاعه و انتشار یافته ها و دست آوردهای نوین مربوط به گرایش های موجود از جمله علوم مرتعداری ( اکولوژی گیاهی ، تنوع زیستی مرتع ، اقتصاد مرتع ، عشایر و مرتع ، آنالیز و ارزیابی مراتع ، اصلاح و توسعه مراتع ، رابطه دام و مرتع و گیاهان ) و علوم آبخیزداری ( مدیریت حوزه های آبخیز ، مدیریت منابع آب ، فرسایش هیدرولوژی ، آبهای زیرزمینی ، مدیریت آبهای زیر زمینی ، سیلخیزی ، مسائل اقتصادی و اجتماعی در حوزه های آبخیز ) و علوم بیابان ( مدیریت مناطق بیابانی ،            مدل های بیابان زدایی ، مباحث خاک در بیابان ، ژئومرفولوژی مناطق بیابانی ، خاک های شور و قلیا ) و علوم جنگل               ( جنگل شناسی ، جنگلداری ، بهره برداری جنگل ، آمار و اندازه گیری جنگل ، مسائل اقتصادی و اجتماعی جنگل ، اکولوژی جنگل ، حفاظت و حمایت جنگل ) و علم جغرافیا گرایش ژئومورفولوژی در قالب ایجاد و تأسیس مجله علمی – پژوهشی تحت عنوان اکوسیستم های طبیعی ایران بتواند و رسالت خود را در حد توان در رابطه با این موضوع به نحو مطلوبی به انجام برساند .