دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1397، صفحه 1-106 
2. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده