دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1395، صفحه 1-132 
4. بررسی برخی عوامل اکولوژیک مؤثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع استان لرستان- شهرستان دلفان

صفحه 47-58

امیر میرزایی موسی وند؛ فرشاد کیوان بهجو؛ پروین رامک؛ احسان زندی اصفهان