دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-122 
3. برآورد میزان فرسایش آبی در منطقه علاء سمنان با استفاده از روش PSIAC

صفحه 29-38

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده؛ سوسن سلاجقه


6. تعیین مناسب‌ترین روش اصلاحی برآورد باررسوب معلّق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ بستانک)

صفحه 67-82

احمد نوحه گر؛ محمد کاظمی؛ سید جواد احمدی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی


8. ارزیابی سیستم های اگروفارستری با تاکید بر حفاظت خاک (مطالعه موردی : شهرستان‌های فریدن و چادگان استان اصفهان)

صفحه 99-113

زهره بازوند؛ سید محسن حسنی؛ داود آزادفر؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد عواطفی همت