دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1394، صفحه 1-133 
2. اندازه‌گیری و سهم ساقاب تولیدی درتک درختان بلندمازو و پلت درناحیه رویشی جنگل‌های هیرکانی

صفحه 13-26

سیوان نیکخواه؛ سید محسن حسینی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ امید فتحی زاده