دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1393، صفحه 1-118 
3. بررسی سازگاری گیاهان مناطق بیابانی نسبت به تغییرات بارندگی با استفاده از شاخص گیاهی NDVI (مطالعه موردی: دشت اردکان-عقدا)

صفحه 23-36

منیرالسادات طباطبایی زاده؛ فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ جلال برخورداری؛ حسن خسروی


8. مقایسه روان آب و غلظت رسوب معلق در واحدهای کاری مختلف در حوزه آبخیز لاویج

صفحه 85-97

محمدرضا جوادی طبالوندانی؛ شعبانعلی غلامی؛ جعفر دستورانی