دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1393 
2. تأثیر مشخصه‌های روشنه‌های پوشش تاجی بر تجدید حیات درختان راش در جنگل‌های آمیخته راش

صفحه 25-40

کیومرث سفیدی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ وحید اعتماد؛ راینهارد موزاندل