دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-131 
1. بررسی آت اکولوژی گونه Bothriochloa ischaemum در استان گلستان

صفحه 1-10

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا


5. تعیین قابلیت توان طبیعت گردی جنگل های سامان عرفی قوری قلعه با تاکید بر فاکتور منابع آبی

صفحه 47-62

زینب خلیلی؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ سید محمد حسینی نصر؛ جاهده تکیه خواه