رابطه سنجی بین تغییرات کاربری اراضی با شاخص‌های اقلیمی در راستای تعیین روند انتشار CO2 بر اساس سناریوی REDD یک پارادایم جدید برای حفاظت از طبیعت (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کجور)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

تغییر کاربری اراضی اغلب بدون رعایت اصول و محدودیت­های زیست‌محیطی صورت می­گیرد و تبعاتی همچون جنگل­زدایی را به دنبال خواهد داشت،کسب اطـلاعات دقیق از پتانسیل­های کاربری اراضی امری ضروری است. هدف اصلی این سناریو در واقع کاهش گاز­های گلخانه­ای (متان،دی­اکسید کربن و دی اکسید نیتروژن) و افزایش ترسیب کربن در منطقه­ای با تغییرات شدید کاربری اراضی است.  لذا در این پژوهش بر ضرورت ایجاد و تداوم یک نهضت آموزشی با هدف تغییر رفتار و اصلاح بینش عمومی نسبت به محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی، برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید شده است. در تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره لندست در 7 دوره زمانی استفاده شد. به­منظور بررسی و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه از شاخص­های     EVI,DVI  و NDVI استفاده گردید، این شاخص­ها از پردازش تصاویر ماهواره های لندست 5، 4 و 8 که به صورت محصول سنجش از دور در دسترس است در بازه زمانی 1985، 1990، 1995 ، 2000، 2010، 2015 و 2017  با استفاده از پردازنده گوگل ارث انجین استخراج شدند. در همین راستا اجرای مدل سازی پتانسیل انتقال  با الگوریتم رویه یادگیری بر مبنای پرسپترون چند لایه و پیش­بینی تغییرات برای بهترین مدل با استفاده از زنجیره مارکف انجام شد. سپس برای ارزیابی صحت مدل سازی با آماره های Hit، Misses و False alarm استفاده گردید. در پایان‌ بر طبق روش (BioCF) BioCarbon Fund و دوره پایه 1364-1396 مدل‌سازی تغییرات پوشش جنگل برای ٣٠ سال آینده (تا سال 1426) صورت گرفت و میزان انتشار Carbon Stock تا سال 1426 محاسبه گردید. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی مکانی معنی­داری بین دینامیک پوشش­گیاهی با بارندگی وجود داشته که در ماه­های زمستان، این ارتباط معنی­دار و مستقیم و در تابستان معکوس بوده است. بین سال های 1396 تا 1426 در صورت عدم اجرای استراتژی پروژه حدود 199569 هکتار پوشش جنگل تخریب میشود و 1995695 تن دی­اکسید کربن انتشار می یابد که در صورت اجرای پروژه REDD این میزان انتشار به 405512 تن دی­اکسید کربن میرسد که می­توان از انتشار 1590183 تن دی­اکسید کربن به جو فوقانی زمین جلوگیری نمود. جهت جلوگیری از گسترش بی رویه مناطق مسکونی و تخریب عرصه­های جنگلی و پوشش گیاهی باید اقدامات مدیریتی انجام شود و تصمیمات مدیریتی اتخاذ گردد زیرا مقدار سطح جنگلهای متراکم و نیمه متراکم در مناطق با شیب زیاد تا سال 1426 کاهش بیشتری می­یابد.

موضوعات