تأثیراجرای عملیات بیومکانیکی بر پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی : مراتع شهرستان ابرکوه استان یزد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

چکیده

اجرای عملیات ذخیره نزولات از مهمترین روش های اصلاح و احیاء پوشش گیاهی مراتع محسوب می شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ذخیره نزولات بر فاکتورهای پوشش گیاهی مراتع قشلاقی شهرستان ابرکوه استان یزد انجام شد. موفقیت عملیات بیومکانیک از طریق اندازه گیری و آنالیز آماری فاکتورهای پوشش گیاهی شامل درصد تاج پوشش، تولید، زادآوری و تراکم در چهار تیمار شاهد، پیتینگ، کنتورفارو و چاله های هلالی آبگیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری به روش تصادفی - سیستماتیک و با استقرار ترانسکت و پلات صورت گرفت. داده ها به روش آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که فاکتورهای مورد بررسی در سطح آماری یک درصد (P<0.01) دارای اختلاف معنی داری بودند. به گونه ای که میزان درصد تاج پوشش، تولید، تراکم و زادآوری گونه های گیاهی در روش هلالی آبگیر به ترتیب با 5/8، 25/39، 6/6 و 9/3 بیشترین مقدار را در مقایسه با دو روش دیگر داشت و این فاکتورها در روش های کنتور فارو و پیتینگ اختلاف معنی داری با شاهد نشان ندادند. نتایج این تحقیق نشان داد که احداث هلالی های آبگیر نسبت به روش های کنتور فارو و پیتینگ تأثیر بیشتری در افزایش پوشش گیاهی منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات