اثر حفاظت (قرق) بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک پارک جنگلی گیسوم و ذخیره‌گاه دکتر درستکار در استان گیلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

حضور بیش ازحددام و همچنین جنگل نشینان روستاهای اطراف جنگل ازمهمترین عواملی هستندکه روندتخریب اکوسیستم های جنگلی راتسریع کرده اند.قرق یکی ازروش های اصلاحی ساده مدیریتی است که باعث بهبودشرایط فیزیکی وشیمیایی خاک میگردد.این تحقیق به منظورتعیین اثرمدیریت چرای انواع دام(حیات وحش و دام اهلی) وحضورانسان بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دو منطقه حفاظت شده (ذخیرگاه دکتر درستکار) به مساحت171هکتار و حقاظت نشده (پارک جنگلی گیسوم) به مساحت 1/1123 هکتار در استان گیلان انجام شد.به منظور نمونه برداری از روش نمونه‌برداری سیستماتیک با شروع نقطه تصادفی با ابعاد شبکه 150×200 متری استفاده شد. در مجموع تعداد 60 قطعه‌نمونه در دو منطقه حفاظت‌شده و حفاظت نشده برداشت گردید.در داخل هر قطعه‌نمونه نمونه‌ای از خاک سطحی (عمق0 تا 20) برای تجزیه برخی از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک برداشت و در آزمایشگاه مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون دوطرفه تی- استیودنت نشان داد در رابطه با خصوصیات فیزیکی خاک دو عامل رطوبت اشباع و شن و در رابطه با خصوصیات شیمیایی خاک تنها پتاسیم در دو منطقه با یکدیگر اختلاف معنی‌داری را نشان دادند.به طور کلی مقدار میانگین جرم مخصوص ظاهری، رطوبت اشباع، رس، سیلت، کربن آلی و پتاسیم درمنطقه حفاظت نشده بیشترازمنطقه حفاظت‌شده به‌دست‌آمده و میزان تخلخل، شن، اسیدیته و فسفر در منطقه حفاظت‌شده دارای مقدار میانگین بیشتری نسبت به منطقه حفاظت نشده بودند.به طورکلی نتایج نشان داد که در منطقه قرق با اعمال قرق،خصوصیات خاک در مسیر توالی و رسیدن به شرایط ایده-آل قرار گرفته است اماهمچنان این منطقه نیازبه توجه و ادامه حفاظت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات