مقایسه ترکیبات شیمیایی گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans bunge) با سایر گونه‌های جنس Hymenocraterتحت اقالیم مختلف (مطالعه موردی: ارتفاعات بلده نور مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور مازندران

2 'گروه منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 استادیار، گروه منابع طبیعی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

چکیده

گگل اروانه زیبا دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی، ضد قارچی و ضد باکتری و دارای روغن اسانس معطر، خوش‌بو و اثرات ضد میکروبی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ترکیب شیمیایی این گونه در منطقه بلده نور مازندران انجام شد. برای این منظور، اندام‌های هوایی گیاه در مرحله گلدهی جمع‌آوری و پس از خشک شدن در دمای محیط آزمایشگاه، و تجزیه و شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان از درصد اسانس به ترتیب مربوط به ترکیبات Tetramethyl tricycle (49/27%)، Acetaldehyde Ethanal (64/21%)، Butenamide (47/21%)، Ethylamine (34/20%)، Methanonaphthalene (23/18%) و Labda (25/12%)، Cyclopropane,1-bromo (74/7%) بودند. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این پژوهش و مطالعات قبلی درخصوص گونه گل اروانه زیبا و گونه‌های دیگر مربوط به همین جنس می‌توان گفت خصوصیات گونه‌های مختلف گیاهی حتی از یک گونه واز یک جنس در تغییر ترکیبات اسانس‌های استخراج شده از آن‌ها متفاوت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور استفاده بهینه از گیاهان دارویی و استخراج بهتر ترکیبات شیمیایی به این عوامل توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات