ارزیابی قابلیت زینتی برخی گیاهان جنس Allium با استفاده از دو روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی و امتیازدهی به خصوصیات زیباشناختی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان مازندران

4 دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان مازندران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی قابلیت زینتی گیاهان جنس Allium با استفاده از دوروش تجزیه مؤلفه‌های اصلی و امتیازدهی به خصوصیات زیباشناختی آنها در مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود انجام گرفت.بدین منظور که در منطقه معرف رویشگاه هر یک از این گونه‌ها، تعداد 5 تا 10 پایه گیاهی تعیین و در محل علامت‌گذاری شد.سپس کلیه خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی این پایه‌های علامت‌گذاری شده اندازه گیری و ثبت شد.آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 5 تکرار انجام شد. تیمارهاشامل 8 گونه آلیوم بود. برای تعیین قابلیت زینتی گونه‌های موردمطالعه از تجزیه خوشه‌ایی و تجزیه به مولفه‌های اصلی استفاده شدو ویژگی‌های مهم از نظر زینتی مانندارتفاع ساقه گلدهنده، قطرگل‌آذین، پهنای بوته،مدت دوام گل برروی بوته ومساحت برگ موردبررسی قرارگرفت.برمبنای دومولفه اول و دوم که 74/93 درصد از تغییرات موجودبین داده‌ها را توجیه نمودند، بای پلات مربوطه رسم گردید.همچنین در روشی دیگر، تصاویری از این گیاهان با استفاده از دوربین عکاسی در زوایایی مختلف ثبت گردیدودر خصوص ارزش زیبایی شناختی آنها از سه گروه مختلف آماری شامل جامعه و افرادبومی، متخصصین درزمینه گل و گیاهان زینتی و اهالی هنر و فضای مجازی پرسشگری به عمل آمد و مجموعاً تعداد 264 پرسشنامه تهیه گردید. ارزیابی قابلیتهای زینتی با استفاده از دوروش مورد مطالعه نشان داد که گونه‌های Allium bodeanum، Allium akaka، Allium elburzensis با قطر گل‌آذین بزرگ و رنگ زیبای بنفش وگونه Allium ampeloprasum بخاطر داشتن ارتفاع زیاد و مدت دوام برگ و گل زیاد، را می‌توان به عنوان گیاهانی با قابلیت زینتی خوب وقابل کاشت دراین مناطق معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات