ارائه مدل ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎز-ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز آبخوان دشت روانسر-سنجابی با تلفیق مدل GMS و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ملهم از بیلیارد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، جهت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ بهره‌برداری از آﺑﺨﻮان دشت روانسر-سنجابی در استان کرمانشاه، از یک مدل ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز-ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎز آب‌زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ استفاده شد. ﻣﺪل ارائه شده ترکیبی از ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی آﺑﺨﻮانGMS و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ملهم از بیلیارد (MOBOA) در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﻲ متلب است. ابتدا، ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ آﺑﺨﻮان واﺳﻨﺠﻲ و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﻲ شد. سپس با ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ هدف ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، اﻓﺖ تراز آب‌زیرزمینی و ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻛﻤﺒﻮد، ﻣﺪل مذکور ﺑﺮای ﻳﻚ دوره ﻳﻜ‌‌ﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ١٢ دوره ﺗﻨﺶ ماهانه اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺟﺒﻬﻪ پَرِتو ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﻮابﻫﺎی پَرِتو ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻣﻘﺪار 7/١1 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼحﺷﺪه ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺮاﺑﺮ 1٥/17 ﻣﻲﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ استحصال از آب‎زیرزمینی ضروری است ضمن لحاظ نمودن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی مختلف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدی و حتی ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺟﻮاب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ پَرِتو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ استحصال ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺑﺨﻮان برخوردار می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات