بررسی تاثیرعملیات ذخیره نزولات آسمانی برشاخص‌های گیاهی وخاک (مطالعات موردی: مرتع بلبل اشکذر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کنترل بیابان دانشکده‌منابع‌طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

3 گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع‌طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

چکیده

در تحقیق حاضر عملیات کنتورفارو توام با بذرکاری صورت گرفته در مرتع بلبل با بارندگیmm 108و پوشش گیاهی4.47% مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور دو سایت شاهد و کنتورفارو مشخص و در داخل هرسایت ویژگیهای پوشش گیاهی وخاک بررسی گردید ویژگی‌های پوشش گیاهی شامل: درصد پوشش گیاهی کل، تراکم، تاج پوشش گونه‌ی درمنه، شاخصهای یکنواختی، غنا و تنوع گونه‌ای و پارامترهای خاک شامل: رطوبت خاک، نفوذپذیری خاک و ترسیب کربن درخاک می‌باشد طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر کنتورفارو بر تاج‌پوشش درمنه، درصد پوشش گیاهی کل، یکنواختی وغنای گونه‌ای ورطوبت خاک در اردیبهشت ماه در سطح 1% معنی‌دار بوده و اثر فاروها بر غنای گونه‌ای در سطح 5% معنی‌دار می‌باشد. اجرای عملیات فارو بطول متوسط m550 در هکتار باعث افزایش پوشش گیاهی به میزان1.32% و تاج پوشش درمنه به میزان 1.08%گردیده است افزایش پوشش گیاهی درسایت فارو بدلیل رطوبت ذخیره شده در فاروها که در اردیبهشت ماه 20% بیشتر از سایت شاهد می‌باشد شرایط مناسب‌تری برای پوشش گیاهی در داخل فارو به وجود می‌آورند حداکثر توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه ومناطقی که شرایط اقلیمی و ادافیکی مشابه دارند با روش فوق برای توسعه پوشش گیاهی، تاج پوشش 1.32% می‌باشد که باید در طرح‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات