بررسی پراکنش گیاه Aeluropus littoralis در دو محدوده قرق و چراشده در مراتع شور و قلیایی استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 کارشناس جنگل و مرتع

3 ارشناس جنگل و مرتع

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق مقایسه پراکنش گونه گیاهی Aeluropus littoralis در دو محدوده قرق و چراشده در مراتع شور و قلیایی استان گلستان می‌باشد. نمونه برداری با روش سیستماتیک _ تصادفی صورت گرفت. در هر پلات حضور و غیاب گونه A. littoralis ثبت و همچنین در مرکز هر پلات اقدام به نمونه‌گیری خاک از عمق صفر تا بیست سانتی‌متر شد. آزمایش‌ها لازم جهت اندازه گیری رطوبت خاک، pH، EC، بافت خاک (سیلت، رس و شن)، کربن آلی، نیتروژن و فسفر انجام گرفت. نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی در طول ترانسکتهای 100متری در دو منطقه قرق و منطقه تحت چرای دام صورت گرفت. تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار 3.02R بررسی شد، تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، که دامنه اکولوژیک و مقدار بهینه اکولوژیکی نسبت به رطوبت خاک برای گونه A. littoralis برابر با 52-42 درصد و 7/44 درصد و دامنه اکولوژیک و مقدار بهینه اکولوژیکی برای متغیر هدایت الکتریکی برابر با (s/cmµ(28-6 و (s/cmµ(8/19 می باشد.. نتایج کلی نشان داد در مراتع اینچه برون هر جا رطوبت بیشتر و شوری کم تر باشدپراکنش گونه A. littoralis وضعیت بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات