تعیین کارکرد پوشش گیاهی در مراتع شهرستان تکاب با استفاده ازLFA

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 گرگان

3 گرگان - هیئت علمی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی کارکردهای ساختار گیاهی در مراتع نیمه خشک شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی با استفاده از LFA(روش تجزیه و تحلیل چشم انداز) می باشد. برای این کار 11ویژگی سطح خاک برای ارزیابی نفوذپذیری خاک، چرخه عناصر غذایی و پایداری خاک در طول 20 ترانسکت اندازه‌گیری شد. در این مطالعه انواع لکه‌ها و فضای بین لکه‌ای شناسایی شد. در طول هر ترانسکت 5 تکرار از هر نوع لکه اکولوژیک و نیز خاک لخت برداشت شد. سپس فاکتورهای اندازه‌گیری شده در قالب سه مشخصه پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی در هر نوع ساختار طبقه بندی شد. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد نشان داد که پایداری، نفوذ پذیری و چرخه عناصر غذایی ‌برای لکه‌های موجود درمنطقه به ترتیب برای بوته گندمیان شامل (41/59، 46/68 و 17/68)، بوته - پهنبرگیان علفی (87/58، 33/64 و 49/61) بوته (28/53، 31/62 و 43/60) و پهن برگیان علفی (16/51، 13/51 و 80/59). نتایج نشان داد که پایداری، نفوذ پذیری و چرخه عناصر زمانی‌که لکه‌های موجود درمنطقه از نوع بوته- گندمیان باشدوضعیت به مراتب بهتری نسبت به دیگر لکه‌های گیاهی دارد. بطور کلی مطالعه نشان داد که بوته‌های بالشتکی و کوتاه سبب بهبود شاخص‌های عملکرد مرتع از جمله پایداری، نفوذ پذیری و چرخه عناصر غذایی شده‌اند. همچنین می توان گفت هر چه بوته‌ها متراکم‌تر باشند، پدیده خاک‌زایی بهتر صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات