بررسی مدل‌های قطر-ارتفاع جنگل‌های راش و ممرز حوزه 40 الف نوشهر (مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانش آموخته دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

مدلسازی توزیع فراوانی متغیرهایی چون قطربرابرسینه و ارتفاع درختان به‌عنوان عامل مهمی در رشد و عملکرد شاخه‌های گوناگون علوم جنگل مانند جنگل ‌شناسی، جنگلداری و زیست‌سنجی در راستای مدیریت پایدار و برنامه‌ریزی صحیح منابع جنگلی مورد توجه است. معادلات قطر برابرسینه و ارتفاع اغلب برای برآورد ارتفاع درختان، زمانی که فقط قطر درختان اندازه‌گیری می‌شود، به‌کار می-روند. در مطالعه‌ حاضر 12 مدل رگرسیون غیرخطی قطر و ارتفاع برای داده‌های جنگل‌های راش و ممرز حوزه 40 الف نوشهر (مازندران) برازش داده شد. داده‌ها به دو دسته تقسیم شدند. 70 درصد داده‌ها برای مدلسازی و 30 درصد آنها برای اعتبارسنجی استفاده شد. برای انتخاب مدل بهینه از معیارهای ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات خطا و اریبی استفاده شد. نتایج بررسی مدل‌های مختلف نشان داد، مدل korf با ضریب‌تببین، اریبی و مجذور میانگین مربعات خطا به ترتیب (R2=0.68)، (BIAS=0.52) و (RMSE=5.82) برای مدلسازی و به همان ترتیب (R2=0.68)، (BIAS=0.30) و (RMSE=5.41) برای اعتبارسنجی، مدلی مناسب برای رابطة قطر- ارتفاع در منطقه مورد پژوهش است. با در نظر گرفتن جنبه‌های ریاضی و زیستی مدل‌های مورد بررسی در این پژوهش، مدل korf به‌عنوان مدل نهایی برای پیش‌بینی ارتفاع درختان جنگل راش و ممرز در منطقه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات