بررسی هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

2 گروه آب دانشگاه تبریز

چکیده

آب‌های زیرزمینی از منابع مهم بهره‌برداری از آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشند. افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آبهای قابل استحصال شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی دقت روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپستون چندلایه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت شیرامین استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، کیفیت هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی در دشت شیرامین استان آذربایجان‌شرقی از نظر شرب، کشاورزی و صنعت با استانداردهای ویلکاکس و شولر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مدل سازی پارامترهای کیفی (TDS)، (EC) و (SAR) آب زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی انجام شد. با توجه به شاخص‌های کیفی Willcox و Schueller آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در حد متوسط بوده و از نظر شرب نامطبوع و غیر قابل شرب می‌باشند. اکثر نمونه‌ها در کلاس c3s1 و در رده آب‌های متوسط قرار می-گیرند. نتایج حاصل حاکی از توانمندی قابل قبول و نتایج رضایت‌بخش مدل شبکه عصبی در پیش‌بینی کیفیت آب-های زیرزمینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات