تحلیل الگوی پراکنش مکانی گونه قره‌قاج (Anagyris foetida L.) با روش‌های مختلف نمونه‌برداری (مطالعه موردی: کاسه‌کران، گیلان‌غرب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

الگوی پراکنش مکانی یکی از ویژگی‌های کلیدی اکوسیستم‌های جنگلی است که به همراه ترکیب و ساختار، عملکرد و خود تنظیمی جنگل را کنترل می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های قطعه نمونه و شاخص‌های فاصله‌ای به منظور تعیین الگوی پراکنش مکانی گونه‌ قره‌قاج (Anagyris foetida L.) در جنگل‌های کاسه-کران گیلانغرب بود. بدین منظور، تعداد 55 قطعه نمونه براساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکه 100متر در100 متر برداشت شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌ قطعه نمونه دایره‌ای شکل به مساحت 10 آر و روش‌های فاصله‌ای نزدیکترین فرد و ترکیبی استفاده گردید و برای تحلیل الگوی پراکنش مکانی از شاخص‌های قطعه‌نمونه که شامل نسبت واریانس به میانگین، موری‌سیتا، استاندارد موری‌سیتا، گرین و خوشه-بندی و شاخص‌های فاصله‌ای جانسون و زایمر، ابرهارت، هینز، هاپکینز و C استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص‌های قطعه نمونه و شاخص‌های فاصله‌ای به غیر از شاخص C(که حالت تصادفی را نشان داد) الگوی پراکنش گونه قره‌قاج در منطقه مورد بررسی را کپه‌ای نشان دادند.

کلیدواژه‌ها