تاثیر تیمارهای مختلف خواب بذر و تعیین عمق مناسب کاشت در گونه خارشتر (Alhagi camelorum)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گرگان

2 هیت علمی گرگان

چکیده

گونه خارشتر (Alhagi camelorum) متعلق به خانواده پروانه‌آسا (Papilionaceae) و بقولات است و جزو گونه‌هـای مهـم و غالـب درمنـاطق شور استان گلستان محسوب می‌شود که از جهـت تولید علوفه، حفاظت خاک و ارزش دارویی اهمیت دارد. در طبیعت درصد جوانه‌زنـی بـذر ایـن گیـاه کـم اسـت. هـدف ایـن تحقیق، بررسی اثر تیمار‌های مختلف اسید‌ سولفوریک آب‌جوش، خراش‌دهی و شاهد در شکست خواب و جوانه‌زنی بذر خارشتر است. بـذور ایـن گونه از رویشگاه طبیعی آن در آق‌قلا، اسـتان گلسـتان جمع‌آوری شـد. تاثیر تیمار‌های مختلف مختلف اسید سولفوریک (15 دقیقه، 20 دقیقه و 25 دقیقه)، آب‌جوش 100 درجه (2دقیقه و چهار دقیقه)، خراش‌دهی و شاهد هر کدام با 4 تکرار روی این گونه بررسی شد. نتایج نشان داد که تیمار اسید سولفوریک 15 دقیقه بیشترین تاثیر را (89 درصد) بر جوانه‌زنی خارشتر داشته است. در سایر تیمارها به ترتیب اسید سولفوریک 25 دقیقه با 86 درصد، اسید سولفوریک 20 دقیقه با 75 درصد، آب‌جوش 2 دقیقه با 67 درصد ، آب‌جوش 4 دقیقه با 36 درصد، خراش‌دهی با 20 درصد و شاهد با 6درصد بر جوانه‌زنی گیاه خارشتر تاثیر داشته‌اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که عمق 2 سانتی‌متر، مناسب‌ترین عمق جهت کشت این گونه است. در تمامی پارامترهای اندازه‌گیری شده کمترین میزان در تیمار شاهد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها