بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت ظرفیت چرا (مطالعه موردی زیر حوزه نچ حوزه آبخیز بلده)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

2 کارشناس ارشد مرتعداری

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

مراتع حیاتی‌ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده‌های بوم‌شناختی به شمار می آید. ضعف نظام‌های بهره برداری و مدیریت این منابع خدادادی، باعث شده است که طی سالهای اخیر نظام بهره‌برداری از مراتع دچار سردرگمی می شود . مطالعه حاضر در زیر حوزه نج یکی از زیر بخش های حوزه آبخیز نور رود در بخش بلده شهرستان نور انجام شده است. جامعه آماری شامل بهره برداران طرحهای مرتعداری منطقه به تعداد 485 نفر بوده و تعداد نمونه 57 نفر مشخص شد.. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در قاالب طیف لیکرت انجام شد. اعتبار و روایی پرسشنامه ازطریق اعتبارصوری و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به میزان 801/0 بدست آمد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن،آزمون تجزیه واریانس و رگرسیون با نرم افزارSPSS ver. 19 استفاده شد.. نتایج تحقیق نشان داد که دو متغیر وضعیت اقتصادی و آموزش و ترویج با رعایت ظرفیت چرارابطه معنی‌دار داشته و دو متغیر سطح سواد و آگاهی بهره‌برداران و نحوه اجرای قانون با رعایت ظرفیت چرارابطه معنی‌دار ندارند. ایجاد اشتغال و درآمد زایی به منظور اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد و برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی برای دامداران می تواند سبب کاهش فشار بر مرتع شده و بدین شکل دامداران آگاهانه به رعایت اصول مربوط به رعایت چرا خواهند پرداخت.

کلیدواژه‌ها