بررسی شاخص بنیه بذر سه گیاه افسنطین Artemisia absinthium L.) )، باباآدمL.) Arcitum lappa) و کاسنی (Cichorium intybus L.) در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه تهران

چکیده

تنش های محیطی خشکی و شوری مهمترین عوامل کاهنده عملکرد گیاهان در جهان می باشند. شوری بر جنبه های مختلف رشد اثر گذاشته و موجب کاهش و به تاخیر افتادن جوانه زنی، کاهش بنیه بذر، کاهش رشد اندامهای هوایی و کاهش تولید ماده خشک می گردد. بررسی قدرت حیاتی بذرگیاهان دارویی در برابر تنش های مختلف از جمله تنش شوری از عوامل اساسی در موفقیت زراعت انبوه این گیاهان است. در این مطالعه شاخص بنیه بذر سه گیاه دارویی L Arcitum lappa (باباآدم)، L. Artemisia absinthium (افسنطین( و L. Cichorium intybus (کاسنی) تحت تیمارهای شوری 0، 100، 200، 300 و 400 NaCl میلی مولار با چهار تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.. نتایج بدست آمده گویای آن است که بالاترین میزان شاخص بنیه بذر در تیمار 0 میلی مولار مربوط به گونه L. Cichorium intybus و برابر با85.84درصد است. اما این صفت از تیمار 300 میلی مولار به بعد روند ثابتی یافته است و تقریبا شاخص بنیه بذر به صفر رسیده است. به طورکلی می توان گونه های مورد مطالعه را از لحاظ شاخص بنیه بذر در شرایط شوری به ترتیب زیر ذکر کرد:
Cichorium intybus L. > L. Artemisia absinthium >. L Arcitum lappa
در واقع گونه. L Cichorium intybus قوی بنیه ترین گونه نسبت به بقیه است و گونه Arcitum lappa کم بنیه ترین گونه در شرایط تنش شوری و دارای کمترین قوه نامیه برای جوانه زنی است.

کلیدواژه‌ها