برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات عملیات قطع با استفاده از روش خط نمونه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این بررسی، روش نمونه برداری خطی به منظور برآورد مازاد مقطوعات عملیات قطع بکار برده‌شد و مشخصه‌های تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات محاسبه و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. اجرای مطالعه و بررسی در سه پارسل که طی آن آماربرداری صد در صد برای پارامتر واقعی جامعه آماری (تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش) و سپس نمونه برداری خطی در همین منطقه با پیاده کردن شبکه‌ای به ابعاد 100*100 متر و با خط نمونه‌های 100 متری، اندازه‌گیری‌ها و سپس محاسبات انجام گردید. با استفاده از آزمون tstudent، و مقایسه میانگین واقعی جامعه و میانگین‌های محاسبه شده از نمونه برداری خطی با استفاده تئوری احتمالات، نشان داد که بین میانگین‌های واقعی جامعه و میانگین‌های بدست آمده از نمونه برداری خطی اختلاف معنی داری وجود ندارد. ضمناً در نمونه برداری خطی، حدود اعتماد محاسبه شده، میانگین واقعی جامعه را در بر می‌گیرد. با این حال به علت جامعه ناهمگن منطقه درصد اشتباه آماربرداری در نمونه برداری خطی بیش از مقدار قابل قبول 10 درصد به دست آمد. می توان چنین نتیجه‌گیری گردید که روش نمونه برداری خطی، بهترین روش برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در جنگل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برآورد تعدادو سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات عملیات قطع با استفاده از روش خط نمونه

فرشاد کیوان بهجو[1]، زینب پورقلی[2]

تاریخ دریافت:   10/6/96  تاریخ پذیرش : 6/12/96

 

 

 

چکیده

در این بررسی، روش نمونه برداری خطی به منظور برآورد مازاد مقطوعات عملیات قطع بکار برده­شد و مشخصه­های تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات محاسبه و نتایج بدست آمده بر اساس تئوری احتمالات با یکدیگر مقایسه گردید. اجرای مطالعه و بررسی در سه پارسل به مساحت کلی 107 هکتار که طی آن آماربرداری صد در صد برای پارامتر واقعی جامعه آماری (تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش) و سپس نمونه برداری خطی در همین منطقه با پیاده کردن شبکه­ای به ابعاد 100*100 متر و با خط نمونه­های 100 متری، اندازه­گیری­ها و سپس محاسبات انجام گردید. با استفاده از آزمون tstudent، آزمون مقایسه میانگین­های حاصله از میانگین واقعی جامعه و میانگین­های محاسبه شده از نمونه برداری خطی با استفاده تئوری احتمالات، نشان داد که بین میانگین­های واقعی جامعه و میانگین­های بدست آمده از نمونه برداری خطی اختلاف معنی داری وجود ندارد. ضمناً در این روش محاسبه در نمونه برداری خطی، حدود اعتماد محاسبه شده، میانگین واقعی جامعه را در بر می­گیرد. با این حال به علت جامعه ناهمگن منطقه درصد اشتباه آماربرداری در نمونه برداری خطی بیش از مقدار قابل قبول 10 درصد به دست آمد. با توجه به موارد ذکر شده در فوق نتیجه­گیری گردید که روش نمونه برداری خطی، بهترین روش برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در جنگل می­باشد.

کلمات کلیدی: برآورد تعداد و سطح تحت پوشش، مازاد مقطوعات، نمونه برداری خطی، تئوری احتمالات

 

مقدمه

پس از عملیات قطع و خروج گرده بینه ها ، مازاد مقطوعاتی در عرصه جنگل باقی می­مانند،که این مازاد مقطوعات یک جزء مهم در جنگل محسوب می­گردد (3). از طرفی این مازاد مقطوعات اگر در جنگل باقی بمانند زیستگاه را برای موجودات زنده در جنگل فراهم می کنند و اگر از جنگل خارج گردند می توان از آنها در صنایع چوب استفاده کرد (4). امروزه در کشور ایران به دلیل افزایش نیاز چوبی و کمبود منابع چوب این مقطوعات از جنگل خارج می­گردند ولی با توجه به بحث مدیریت پایدار جنگل ها که امروزه در اکثر کشورها مطرح شده است بایستی میزانی از این مازاد مقطوعات در جنگل باقی بماند تا تنوع زیستی در جنگل حفظ گردد. برای برنامه ریزی صحیح در مورد مازاد مقطوعات حاصل از عملیات قطع در جنگل­های شمال ایران نخست باید بتوان تمام این مقطوعات را با روشی علمی و صحیح اندازه گیری نمود(8). این مقطوعات حاصله شامل کاتین و هیزم می باشند که چنین تعریف می­گردند:

کاتین: اصطلاحاً به چوبهای گردی گفته می شود که قطر آنها بین 30-15 سانتیمتر و طول آن­ها حدود 1 متر باشد و قابلیت تبدیل به چوب آلات الواری را ندارند. عمده مصارف این نوع فراورده در جعبه سازی، قرقره کابل، پالت سازی، پارکت سازی، چوب­های ساختمانی، انواع تخته آلات، کاغذ سازی و سایر مصارف مشابه می­باشد.

هیزم: عبارتست از قطعات و مازاد محصولات مستحصله­ای که از مراحل مختلف بهره برداری جنگل به دست می­آیند که فاقد هرگونه اشکال هندسی خاص بوده و در مصارف سنتی وتبدیل به زغال کاربرد دارند، می­توانند در انطباق با ویژگی­های فنی–تکنیکی در بعضی صنایع تبدیلی همانند صنایع کاغذ سازی، فیبر و تولید خرده چوب و غیره مورد استفاده قرار گیرند. توضیح اینکه مناسبترین هیزم برای کاغذ سازی می­بایستی دارای ویژگی­هایی نظیر صاف بودن، پوسیدگی نداشتن، قطر بیش از 4 سانتیمتر و طول بیش از یک متر باشد.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق و کاربردهای زیادی که مازاد مقطوعات ( کاتین و هیزم) می توانند در تنوع زیستی داشته باشند ارائه روشی علمی و دقیق و کم هزینه برای برآورد تعداد آن­ها ضروری می باشد. جهت تعیین مقدار مازاد مقطوعات به جا مانده از عملیات قطع و تبدیل در ایران بیشتر از روش­هایی استفاده می­کنند که گاهی از واقعیت دور می­باشند. برای انجام این کار از دو راه می­توان استفاده کرد: اول آنکه با آمار برداری صد در صد تمام این مازاد مقطوعات را اندازه­گیری نمود که بدلیل هزینه زیاد و صرف وقت و انرژی مقدور نمی­باشد یا اینکه شاید بتوان از نمونه برداری خطی[3] استفاده کرد. در کشورهای دیگر برای برآورد ضایعات چوبی درشت[4] در جنگل از روش نمونه برداری خطی استفاده می شود (3).

.با توجه به اینکه در جنگل های شمال ایران  از شیوه جنگل شناسی گزینشی[5] استفاده می شود و مازاد مقطوعات در جنگل بصورت پراکنده پخش شده اند، استفاده از ابعاد شبکه کوچکتر و طول خط نمونه بیشتر ممکن است برای این جنگل ها مناسب باشد. توضیح اینکه در ایران تاکنون در مورد استفاده از نمونه برداری خطی در جنگل برای برآورد تعداد مازاد مقطوعات مطالعه ای صورت نگرفته است. برای رسیدن به این هدف و انتخاب روش بهینه آماربرداری برای برآورد مازاد مقطوعات در جنگل های شمال ایران، روش نمونه برداری خطی با روش­های محاسبه بر اساس تئوری احتمالات، به کار گرفته شد تا در انتها مناسب ترین روش از بین سه روش فوق انتخاب گردد.

منطقه مورد مطالعه در سری 3 حوزه آبخیر شاندرمن قرار گرفته­است. جهت کلی منطقه شمالی و این منطقه در عرض جغرافیایی́  26 و˚ 37 و طول جغرافیایی ́  26 و ˚48 واقع شده­است.از نظر توپوگرافی منطقه­ای است کوهستانی، و شیب عمومی منطقه بین صفر تا هشتاد درصد می­باشد. منطقه مورد مطالعه شامل پارسل­های 322-323 و 328 از این سری می باشند. دامنه ارتفاعی (ارتفاع از سطح دریا) منطقه بین 1200 الی 1500 متر می­باشد.

بهره­برداری از جنگل­های منطقه مورد مطالعه توسط جنگل­نشینان جهت مصارف روستائی از قبیل سوخت، خانه­سازی، چپرکشی و غیره صورت می­گرفته و دامداران جنگل منطقه مورد مطالعه در مصرف چرای دام افراط کرده و یا سرشاخه­های درختان را جهت تعلیف دام­هایشان مورد استفاده قرار می­دادند. البته هنوز هم دخالت­های بی رویه جنگل نشینان با همان شدت ادامه داشته و روز بروز بر تعدادشان اضافه می­گردد. کت زدن درختان بهترین روش توسعه علف چر، توسط جنگل نشینان انتخاب گردیده و شدت کت زدن، سرشاخه زنی و قطع درختان در اطراف خانه­های مسکونی منطقه مورد مطالعه زیاد به چشم می­خورد که نمونه­های زیادی در طی عملیات صحرایی مشاهده گردید. از سال 1375 طرح جنگلداری دانه زادی توسط سازمان جنگل­ها برای چوکا تهیه گردید و برداشتهایی در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت (1). در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به کتابچه طرح جنگلداری (کتابچه طرح سری 3 چفرود شاندرمن) مراجعه گردد.

مواد و روش ها

مشخصه های مورد بررسی

مشخصه­های مورد بررسی به هدف از مطالعه بستگی دارد (5). از آنجائی که در جنگل­های شمال ایران حفظ تنوع زیستی از اولویت خاصی برخوردار است و جنگل باید از پایداری اکولوژیکی برخوردار باشد؛ مشخصه­های تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات بعنوان مشخصه مورد نظر در نظر گرفته­شد؛

آمار برداری صد­درصد: در این روش کلیه افراد جامعه مورد اندازه­گیری قرار می­گیرند (10). در این تحقیق کلیه مقطوعاتی که قطر سر نازکشان بیش از 4 سانتیمتر و طولشان بیشتر از 1 متر بود، اندازه­گیری شدند (علت مبنا قرار دادن قطر 4 سانتیمتر به بالا این مسأله است که اندازه­گیری مقطوعاتی که قطرشان کمتر از 4 سانتیمتر باشد با استفاده از نوار قطر سنج مشکل می­باشد و قابلیت استفاده در کاغذسازی هم ندارند).

اجرای آمار برداری صد­درصد: جهت اجرای آمار برداری صد­درصد ابتدا نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:25000 منطقه را 5/2 برابر بزرگ نموده و سپس طی جنگل گردشی، نحوه پراکنش مازاد مقطوعات مشخص شد. بعد از مشخص کردن محدوده منطقه مورد مطالعه روی نقشه و بعد روی زمین، با استفاده از اکیپ آمار برداری که شامل یک سر اکیپ و 2 کارگر بود، اقدام به اندازه­گیری تعداد مازاد مقطوعات شد. برای اینکه خطای حاصل از اندازه­گیری مجدد مازاد مقطوعات در هنگام اجرای آمار برداری صد­درصد حذف گردد، بعد از اندازه­گیری هر قطعه روی آن با گچ سفید رنگ علامتگذاری می­شد. مساحت پارسل­های 216، 211 و 217 به ترتیب 36، 57 و 39 هکتار بود.

محاسبات لازم در حالت آمار برداری صد­درصد: پس از انجام آمار برداری صد­درصد و اندازه­گیری کلیه مازاد مقطوعات موجود در منطقه مورد مطالعه، مشخصه تعداد با استفاده از اندازه­گیری­های انجام­شده در آمار برداری صد­درصد محاسبه شد.

نمونه برداری خطی[6]: در این روش نمونه­برداری در راستای یک خط حرکت نموده و مقطوعاتی که محور مرکزی آن­ها و یا درختانی که به طریقی شاخه، ساقه و یا هر قسمتی از آن­ها با راستای این خط برخورد داشته باشند اندازه­گیری می­شوند. در این روش مساحت وجود ندارد. این روش هم در بررسی­های کمی و هم در بررسی­های کیفی مورد استفاده قرار می­گیرد (10).

 مراحل اجرای روش خط نمونه( ترانسکت): در این مطالعه به منظور تعیین طول مناسب خط نمونه­ها، در ابتدا به صورت مقدماتی از خط نمونه­های با طول 30 متر و در مرحله بعد 50 متر استفاده شد، نتایج این نمونه برداری­ها نشان­داد که در منطقه مورد مطالعه باید از خط نمونه­های با طول بیشتر استفاده گردد زیرا در خط نمونه­های 30 و 50 متری راستای اکثر خط نمونه­ها با هیچ قطعه­ای برخورد نمی­کرد، بنابراین طول خط نمونه­ها بیشتر (100 متر) در نظر گرفته شدند. از طرفی از حداقل ممکن ابعاد شبکه آماربرداری در این تحقیق (100×100 متر) استفاده شد. زیرا اگر ابعاد شبکه از مقدار ذکر شده کوچک تر در نظر گرفته می­شد، همپوشانی بین خط نمونه­ها موجب برآورد بیش از حد مازاد مقطوعات می­شد.

پس از طراحی شبکه و انتخاب طول خط نمونه، پیاده نمودن خط نمونه­ها در روی زمین انجام گرفت. از محل تقاطع اضلاع شبکه بعنوان نقطه شروع خط نمونه ها استفاده شد که با یک آزیموت مشخص (که بطور تصادفی در نقطه شروع هریک از خط نمونه­ها و به کمک ماشین حساب انتخاب می­شد و بین 270- 90 بود. این کار به دلیل افزایش سطح بالقوه تحت پوشش خط نمونه­ها انجام می­شد)، به کمک طناب 25 متری و یک ژالون، راستای خط نمونه بر روی زمین مشخص و مقطوعاتی که به نوعی محور مرکزی آن­ها با راستای این خط برخورد داشتند، اندازه­گیری می­شدند.

محاسبات لازم در حالت آمار برداری ترانسکت: پارامترهایی که با استفاده از روش نمونه­برداری خطی در مورد مازاد مقطوعات در این مطالعه برآورد شدند شامل تعداد در هکتار بود. در زیر فرمول­هایی که برای برآورد هر کدام از پارامترهای فوق استفاده می­گردد ذکر خواهد شد.

برآورد تعداد در هکتار و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در یک خط نمونه: اگر فرض کنیم که در سطح A قطعاتی بصورت تصادفی پخش شده باشند احتمال اینکه این قطعات توسط خط نمونه (به طول L) قطع گردد برابر خواهد بود با: (3 و 6 و 8).

 

اگر قطعه بصورت افقی قرار نگرفته باشد طول قطعه باید با ضرب lij در کسینوس زاویه حاده قطعه با سطح افقی تصحیح شود که فرمول بدین صورت تغییر خواهد­کرد:

 

از طرفی متغیر مورد نظر از نسبت مقدار آن متغیر (Yij) به مقدار احتمال (Pij) بدست می­آید، که چنین نمایش داده می­شود: (3).

 

این معادله برای اندازه‏گیری مازاد مقطوعات قابل استفاده می­باشد.

تعداد به ازای واحد سطح بوسیله قطعاتی که توسط خط نمونه قطع می‏گردند با جایگزینی تعداد قطعه به جای Yij طبق معادله زیر بدست می­آید:

 

بر آورد سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات در هکتار در یک خط نمونه: این پارامتر نیز قابل برآورد می باشد برای برآورد این پارامتر از فرمول زیر استفاده می گردد: (3)

 

که در آن dij: قطر قطعه به سانتیمتر، ∏: مقدار ثابت، L: طول خط نمونه به متر، Yi: سطحی پوشیده شده توسط مازاد مقطوعات می­باشد.

برآورد تعداد قطعه در هکتار در یک خط نمونه: برای برآورد این پارامتر از فرمول زیر استفاده می شود: (6)

 

که در آن lij: طول قطعه به متر، L : طول خط نمونه، Yi: تعداد قطعه در هکتار می­باشد.

توضیح اینکه فرمول­های ذکر شده در فوق در مورد قطعاتی که گرد یا نیمه مدور باشند صادق می­باشد، بنابراین در این تحقیق قطعاتی که گرد یا نیمه مدور بودند اندازه­گیری شده و در محاسبات مربوطه وارد گشتند.

در این بررسی از تعیین میزان زاویه افقی قطعه صرف نظر شده است زیرا زاویه افقی در اکثر موارد کمتر از 10 درجه می­باشد و در نتیجه نهائی تاثیر زیادی نخواهد­گذاشت (6 و 7).

نتایج

قبل از اینکه به بررسی شاخص­های آماری برای هر یک از مشخصه­ها در آمار برداری صد درصد پرداخته شود، وضعیت پراکنش مازاد مقطوعات در منطقه مورد مطالعه تشریح می­گردد.

در منطقه مورد مطالعه یعنی در سه پارسل در کل 277 درخت نشانه گذاری و قطع گردیدند. بررسی مازاد مقطوعات حاصل از عملیات قطع و تبدیل در منطقه مورد مطالعه نشان داد که اکثر درختان قطع شده شامل درختان راش می­باشند ولی در بین درختان قطع شده درختان توسکا، ممرز، افرا، نمدار، و ملج نیز مشاهده شد. طبق نتایج صورت مجلس استحصال، حجم کل درختان نشانه­گذاری شده در منطقه مورد مطالعه 46/2002 متر مکعب تعیین شد.

 


 

 

جدول 1 : نتایج محاسبات آماری در آماربرداری صد در صد درسه پارسل مورد مطالعه

تعداد در هکتار

در 322

تعداد در هکتار

در 323

تعداد در هکتار

در 328

مشخصه

........  .......شاخص آماری

43/362

23/231

47/299

N

65/234

54/198

11/124

S

 

 

 

نتایج آمار برداری ترانسکت ( نمونه برداری خطی): بعد از پیاده کردن خط نمونه ها روی زمین منطقه مورد مطالعه اندازه گیری­های مورد نیاز که در قبل توضیح داده شد، انجام می­شد. نتایج در جدول 2 آمده است.

نتایج مطالعات زمانی: بطور کلی ، زمان لازم برای آمار برداری به ازای هر خط نمونه 8/19 دقیقه محاسبه شده است که این زمان از مجموع میانگین زمان لازم برای اندازه­گیری پارامترها در هر خط نمونه 100 متری و میانگین زمان لازم برای پیاده کردن ترانسکت بدست آمده است. از آنجائیکه در پارسل 217تعداد 36 خط نمونه ، در پارسل 216تعداد30 خط نمونه و در پارسل 211 تعداد 32 خط نمونه برداشت شده است زمان کل آمار برداری برای این روش 4/1940 دقیقه می­باشد. با توجه به اینکه اکیپ آمار برداری متشکل از 3 نفر بود زمان کل آمار برداری 8/646 دقیقه بر حسب فرد دقیقه بدست خواهد آمد.


جدول2: نتایج محاسبات آماری و مطالعات زمانی برای مشخصه های مورد بررسی درنمونه برداری خطی در سه پارسل مورد مطالعه

احتمالات

شاخص آماری

مشخصه

25/412

N

تعداد در هکتار

00/2

 

6/27

%

09/4

E

12/55

E%

51/259

S

سطح تحت پوشش در هکتار(متر مربع)

24/1

 

8/25

%

54/2

E

92/52

E%

6/591

 

زمان کل آماربرداری (دقیقه)

 


تجزیه و تحلیل داده­ها

جهت مقایسة میزان واقعی تعداد در هکتار در پارسل­های منطقة مورد مطالعه با تعداد برآورد شده حاصل از اندازه­گیری در نمونه برداری خطی، بعد از انجام آزمون نرمال بودن داده­ها، مشخص شد داده­ها نرمال بوده ، باید از آزمون­های پارامتری استفاده گردد و نیاز به انجام آنالیز واریانس و آزمون مقایسه میانگین­ها می­باشد (2).

از آنجائی که در این مطالعه مقایسه میانگین­های واقعی حاصل از آمار برداری صد درصد مازاد مقطوعات و میانگین­های بدست­آمده از اندازه­گیری در نمونه برداری خطی مد نظر می­باشد ،بنابراین در این بررسی از آزمون t استیودنت ،استفاده شد (9). آزمونt جهت مقایسة معنی دار بودن یا معنی دار نبودن اختلاف بین میانگین تعداد در هکتار مازاد مقطوعات در منطقة مورد مطالعه در نمونه­برداری خطی (بطور جداگانه) و میانگین تعداد در هکتار واقعی حاصل از آمار برداری صد در صد انجام شد. آزمونt  نشان داد در حالتی که میانگین­های حقیقی حاصل از آمار برداری صد درصد با میانگین­های برآورد شده حاصل از نمونه برداری خطی مقایسه شود، بین میانگین­های برآورد شده حاصل از نمونه برداری با میانگین حقیقی جامعه اختلاف معنی داری وجود ندارد. همة مقایسات فوق در سطح %5 انجام شده است زیرا اختلافات در سطح 5 درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه­ی میانگین­ها در جدول3 آمده است.


جدول3 :جدول نتایج مقایسه میانگین ها به روش توکی در سطح 5 درصد

 

روش­های اندازه­گیری

2

1

میانگین های تعداد در هکتار

25/412

71/297

میانگین های سطح تحت پوشش در هکتار

51/259

76/185

                           در این جدول روش اندازه گیری (1) روش آمار برداری صد درصد می باشد.


بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج مقایسه میانگین ها به روش t استیودنت می­توان چنین نتیجه گیری کرد که با وجود اینکه اختلاف معنی دار آماری بین میانگین­های بدست آمده ازدو روش اندازه گیری مختلف (صد در صد و نمونه برداری خطی) وجود ندارد، اگر این دو روش را از نظر دقت-هزینه با هم مقایسه کنیم، روش محاسبه با استفاده ازتئوری احتمالات بهترین روش خواهد بود زیرا کمترین مقدار (E%)2 T را خواهد داشت.

با توجه به توضیحات ذکر شده در فوق می­توان به عنوان یک نتیجه گیری کلی چنین بیان کرد که استفاده از روش نمونه برداری خطی برای برآورد تعداد و سطح تحت پوشش مازاد مقطوعات عملیات قطع در جنگل­های شمال ایران به طوری که در اجرا از آن استفاده گردد، توصیه نمی­گردد زیرا همانطوری که در این تحقیق مشخص شد مقادیر اشتباه آماربرداری (E%) بسیار بالا می­باشد و در همه موارد این مقادیر از چهل درصد بالاتر بدست آمده است.

 

Refrences:

1. Forest and Rangeland Organization, Guilan Province Natural Resources Office, Bookfinder of Forestry Scheme 2, Chafroud Shanderman, 1996, (In persian).

2. Mansoor Far, Karim, 1997. Statistical Methods, Tehran University Press, (In persian).

3. Marshall.P. L.&G.Davis,2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris , Technical report, P.1-34.

4. Marshall.P. L. & G.Davis, 2002, Measuring the length of coarse woody debris, Technical report,5p.

5. Taimuri, Isaac, 1379. Comparison of random systematic statistical method with circular sample pieces and transect method in terms of accuracy and cost in West oak forests, Master thesis, Karaj Natural Resources Faculty, Tehran University, (In persian).

6. Taylor. S. W. 1997. A field estimation procedure for downed coarse woody debris, technical transfer note2, pacific forestry centere, canadian forest services, 11pp.

7. Warren, W.G. & P.F.Olsen, 1964, A line intersect technique for assessing logging waste, Forest science, 10:267_276

8. Wagner,V.C.E. & A.L.Wilson, 1976. Diameter measurement in the line intersect method, Forest science, P; 230-232

9. Yazdi Samadi. Bahman Rezaei. Abdul Majid, Valizadeh. Mohsen, 2002. Statistical Models in Agricultural Research, Tehran University Press, (In persian).

10. Zabiri, Mahmoud, 1381. Bioethics (forest biometry), Tehran University Press, (In persian).[1] - دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

[2]-  نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.   Emailzeynab.poorgholi93@gmail.com

[3] Line Intersect Sampling

2 Coarse Woody Debris

3 Selection method

[6] Line intersect sampling

 
Refrences:
1. Forest and Rangeland Organization, Guilan Province Natural Resources Office, Bookfinder of Forestry Scheme 2, Chafroud Shanderman, 1996, (In persian).
2. Mansoor Far, Karim, 1997. Statistical Methods, Tehran University Press, (In persian).
3. Marshall.P. L.&G.Davis,2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris , Technical report, P.1-34.
4. Marshall.P. L. & G.Davis, 2002, Measuring the length of coarse woody debris, Technical report,5p.
5. Taimuri, Isaac, 1379. Comparison of random systematic statistical method with circular sample pieces and transect method in terms of accuracy and cost in West oak forests, Master thesis, Karaj Natural Resources Faculty, Tehran University, (In persian).
6. Taylor. S. W. 1997. A field estimation procedure for downed coarse woody debris, technical transfer note2, pacific forestry centere, canadian forest services, 11pp.
7. Warren, W.G. & P.F.Olsen, 1964, A line intersect technique for assessing logging waste, Forest science, 10:267_276
8. Wagner,V.C.E. & A.L.Wilson, 1976. Diameter measurement in the line intersect method, Forest science, P; 230-232
9. Yazdi Samadi. Bahman Rezaei. Abdul Majid, Valizadeh. Mohsen, 2002. Statistical Models in Agricultural Research, Tehran University Press, (In persian).
10. Zabiri, Mahmoud, 1381. Bioethics (forest biometry), Tehran University Press, (In persian).