سازماندهی مکانی جنگل برای بهره‌برداری از محصولات فرعی در زاگرس میانی (مطالعه موردی : جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد،

3 دانشجو کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،

چکیده

امروزه تخریب های شدیدی در سطح جنگل های زاگرس به دلیل وجود مشکلات زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی مشاهده می شود. بر اساس قوانین حفظ، احیاء و توسعه جنگلها مهمترین وظیفه سازمان جنگل ها حفظ جنگل است و بهترین راهکار برای این مهم، مدیریت بهینه جنگل می باشد. لذا این مطالعه با هدف سازماندهی مکانی جنگل برای بهره برداری از محصولات فرعی جنگل های استان چهارمحال و بختیاری در محدوده زاگرس میانی انجام گرفت. به منظور دستیابی به هدف فوق، از رویکرد تحلیل شبکه (Analytic Network Process) استفاده شد و مهمترین معیارهای مؤثر در تعیین یکان مدیریتی در زاگرس میانی شناسایی شدند. سپس به منظور تعیین ضریب اهمیت هر یک از معیار ها در دستیابی به هدف، از کارشناسان نظرخواهی شد. با بهره گیری از نرم افزار (Super Decisions 1.6.0)، نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیان می کند که بهترین گزینه از بین 3 گزینه موجود، لحاظ کردن سامانه عرفی روستا به عنوان یکان مدیریتی در زاگرس میانی است. سامانه عرفی خانوار و حوزه آبخیز در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سازماندهی مکانی جنگل برای بهره‌برداری از محصولات فرعی در زاگرس میانی

(مطالعه موردی : جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری)

 

زهرا عزیزی*[1] ، اصغر حسینی[2]، حامد صادقیان[3]

تاریخ دریافت : 16/7/95   تاریخ پذیرش: 25/2/96

 

چکیده

امروزه تخریب­های شدیدی در سطح جنگل­های زاگرس به­دلیل وجود مشکلات زیست­محیطی و اقتصادی- اجتماعی مشاهده می­شود. به نظر می­رسد که در میان حفظ، احیاء و توسعه جنگل‌ها، مهمترین وظیفه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حفظ جنگل است و بهترین راهکار برای این مهم، مدیریت بهینه جنگل می باشد.  لذا این مطالعه با هدف سازماندهی مکانی جنگل برای بهره برداری از محصولات فرعی جنگل­های استان چهارمحال و بختیاری در محدوده زاگرس میانی انجام شده است. به منظور دستیابی به هدف فوق، از رویکرد تحلیل شبکه (Analytic Network Process)استفاده شد و مهمترین معیار­های مؤثر در تعیین یکان مدیریتی در زاگرس میانی شناسایی شدند. سپس به منظور تعیین ضریب اهمیت هر یک از معیار­ها در دستیابی به هدف، از کارشناسان نظرخواهی شد. با بهره­گیری از نرم­افزار (Super Decisions 1.6.0)، نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیان می­کند که بهترین گزینه از بین 3 گزینه موجود، لحاظ کردن سامانه عرفی روستا به عنوان یکان مدیریتی در زاگرس میانی است. سامانه عرفی خانوار و حوزه آبخیز در درجه­های بعدی اهمیت قرار دارند.

 

واژه­های کلیدی: سازماندهی مکانی جنگل، سامانه عرفی، زاگرس میانی

 

 

 


مقدمه

مدیریت جنگل­های نیمه­خشک در ایران با دشواری­های زیادی مواجه است. زیرا وجود نظام­های معیشتی وابسته به جنگل اعمال سیاست‌های مدیران را با مشکل مواجه می­کند. در مناطق جنگلی که حفاظتی- حمایتی اعلام شده­اند (4) هنوز بهره­برداری سنتی به منظور تامین نیازهای جوامع محلی صورت می­گیرد. به نظر می­رسد نبود پذیرش اجتماعی و موفق نبودن اجرای طرح‌­ها و برنامه­های احیایی مهمترین دلیل افزایش تخریب جنگل‌های نیمه­خشک ایران است (5،6). سطح جنگل‌های نیمه­خشک ایران در حدود پنج میلیون هکتار است و در هر بخش از آن مردم به شکلی از جنگل استفاده می­کنند. همچنین تنوع نظام­های زندگی در این منطقه مدیریت جنگل‌های آن را سخت­تر می­کند. پیچیدگی‌های خاصی که در استفاده از جنگل‌های این منطقه وجود دارد نیاز به تعیین یکان مدیریتی مناسب را می­طلبد تا ضمن بهره­برداری از جنگل، امکان حفاظت از آن نیز فراهم شود و یک مدیریت پایدار را در پی داشته باشد. برنامه­ریزی و تعیین یکان مدیریتی بر پایه ویژگی‌های خاص هر منطقه باید انجام گیرد و همگی مناطق از یک الگوی ویژه پیروی نمی کنند (8).

در سال‌های اخیر علاوه بر آنچه که سازمان جنگل‌ها اعمال می‌کند، گزینه‌های دیگری برای سازمان‌دهی مکانی جنگل‌های زاگرس برای طرح‌های جنگلداری پیشنهاد شده است (5،10). بر پایه تحقیقات پیشین، بهره‌گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytic hierarchy process) در تصمیم­گیری‌های چندمعیاره در منابع طبیعی یکی از راهکارهای مناسب برای انتخاب یکان مدیریتی در جنگلداری است (7،2،3).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره است که کاربرد بسیار زیادی در حل مسائل مربوط به برنامه­ریزی‌های مدیریتی داشته است. علت این امر آن است که می­توان برای یک مسئله پیچیده، سلسله مراتبی ساده و انعطاف­پذیر تشکیل داد و معیارهای کمی و کیفی را با هم در مسئله به کار برد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی، دارای ساختار رده‌ای بالا به پایین است که در آن عناصر سطوح بالایی از عناصر سطوح پایینی و حتی عناصر هم سطح مستقل­اند (13). در همین راستا نیازی و ملک­نیا (9)، کارکردهای جنگل­های زاگرس میانی را با استفاده فرایند تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک و فازی اولویت­بندی کردند. مساله سازماندهی مکانی جنگل از معیارهای متعددی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست­محیطی، تاثیر می‌پذیرد و البته نتایج حاصل از این مساله نیز بر معیارهای فوق تاثیر می‌گذارد. لذا باید به­دنبال یک روش تصمیم‌گیری قدرتمندتر برای حل این مساله بود که بتواند همه معیارها و اثرات متقابل آن‌ها را بر یکدیگر در نظر بگیرد.

رویکرد تحلیل شبکه تعمیم­یافته فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح بالایی تاثیر می‌گذارند و یا این‌که عناصر هم سطح از هم مستقل نیستند رویکرد تحلیل شبکه کاربرد مناسب‌تری  از فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارد (11). در واقع، رویکرد تحلیل شبکه شکل کلی تری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی است، اما به ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده­تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه­ای نمایش می­دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و گزینه‌ها (Alternatives) را در نظر می­گیرد (1).

لذا با توجه به کارایی رویکرد تحلیل شبکه، تحقیق حاضر با هدف ارایه راهکاری برای سازماندهی مکانی جنگل با استفاده از روش مذکور طراحی و انجام شد.

مواد و روش

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخشی از مناطق جنگلی زاگرس میانی، شامل جنگل­های استان چهارمحال و بختیاری می­باشد. استان چهارمحال و بختیاری با مـساحت 16532 کیلـومتر مربع بین 31 درجه و 9 دقیقـه تـا 32 درجـه و 48 دقیقـة عرض شمالی و 49 درجه و 48 دقیقـه تـا 51 درجـه و 25 دقیقــة طــول شــرقی قــرار دارد. ایــن اســتان در مجمــوع منطقه‌ای کوهستانی در امتداد رشته کوه زاگرس است کـه از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد. بلندترین نقطة اســتان در زردکــوه بختیــاری بــه ارتفــاع 4200 متــر و پست‌ترین نقطة آن در ناحیة شرقی استان بـه ارتفـاع 690 متر واقع شده است .پوشش عمده جنگلی را در این مناطق، بلوط غرب تشکیل می­دهد. از دیگر گونه­های جنگلی استان زبان گنجشک، پسته وحشی، زالزالک، کیکم و بادام می­باشند (12).

روش انجام کار

این  تحقیق در 6 مرحله کلی اجرا شد که به شرح  ذیل است.

1- تعیین مهمترین معیارها در تعیین یکان مدیریتی مناسب بر پایه مطالعات گذشته در مناطق مشابه از جمله زاگرس شمالی: برای تعیین یکان مدیریتی مناسب، ابتدا باید مهمترین معیارها در نظر گرفته شود، در این پژوهش بر پایه مطالعات مناطق مشابه از جمله زاگرس شمالی، معیارها انتخاب شدند.

2- تعریف زیرشبکه‌ها و تخصیص معیارها به زیرشبکه‌ها: با تعیین مهمترین معیارها در تعیین یکان مدیریتی مناسب، به منظور اهمیت هر یک از معیارها در تعیین یکان مدیریتی، سه زیرشبکه برای زاگرس میانی تعریف شد و معیارها در زیرشبکه­های مختلف در سه رویکردی که به عنوان گزینه­های مدیریتی زاگرس هستند قرار گرفتند (شکل1). 

 

 

شکل1 -ساختار شبکه­ای معیارها و تخصیص معیارها به زیرشبکه­ها

 

3- انتقال اطلاعات به نرم­افزار (Super Decisions 1.6.0): محاسبه و تحلیل مسائل تصمیم­گیری زمان­بر و پیچیده است بنابراین می­توان از نرم­افزارهایی که برای انجام این محاسبه­ها طراحی شده­اند استفاده نمود. نرم­افزار (Super Decisions 1.6.0) که توسط ابداع کننده رویکرد تحلیل شبکه توسعه داده شده، به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد.

4- نظرسنجی از متخصصان جنگل، مرتع، آبخیزداری و وزن­دهی به هریک از معیارها: برای وزن­دهی به هریک از معیارها طی نظرسنجی از متخصصان خواسته شد تا طبق درجه­بندی از یک تا پنج (کمترین اهمیت تا بیشترین اهمیت) به هر یک از معیارها عددی اختصاص یابد.

 5- جمع آوری نظرات و تعیین وزن نهایی هر معیار: پس از جمع­آوری نظرات، وزن ‌های  معیارها به صورت اولیه و وزنی محاسبه شد.

6- انتخاب بهترین گزینه

نتایج

نتایج تحقیق حاضر نشان داد گزینه‌ حوزه سامان عرفی روستا بالاترین ارزش را در هر سه زیر شبکه داراست. براساس رتبه بندی کلی نیز  گزینه سامان عرفی روستا اولین، حوزه آبخیز دومین و سامان عرفی خانوار سومین گزینه در رتبه­بندی برحسب زیرشبکه‌های هزینه، فرصت‌ها و ریسک بوداند (جدول 1).

 

 

جدول 1- نتایج ارزش گزینه­ها در زیر شبکه­ها

 

زیرشبکه

اولویت­ها

سامانه عرفی خانوار

سامانه عرفی روستا

حوزه آبخیز

هزینه

3977/0

9634/0

8399/0

فرصت ها

6757/0

9955/0

6189/0

ریسک

4342/0

8758/0

8277/0


در سطح معیارهای زیر شبکه هزینه، سامان عرفی روستا بالاترین امتیاز را در معیارهای توجیه اقتصادی طرح جنگلداری، آموزش و اثرات زیست محیطی داشته است. معیارهای روش جنگلداری و مدیریت بالاترین ارزش را در سطح حوزه آبخیز نشان دادهند (جدول3). درکل براساس رتبه‌بندی نهایی در زیر شبکه هزینه، سامان عرفی روستا اولویت اول را به‌عنوان یکان مدیریتی مناسب دار بود (جدول 2).

 

جدول 2 -نتایج ارزش گزینه­ها در زیرشبکه هزینه

نمودار

گزینه­ها

کل

معمول

ایده­آل

رتبه بندی

                               

سامانه عرفی خانوار

3977/0

1807/0

4218/0

3

                               

سامانه عرفی روستا

9634/0

4377/0

0000/1

1

                               

حوزه آبخیز

8399/0

3816/0

8718/0

2

 

جدول 3- نتایج ارزش گزینه­ها در معیار­های زیرشبکه هزینه

معیارها

اولویت­ها

سامانه عرفی خانوار

سامانه عرفی روستا

حوزه آبخیز

توجیه اقتصادی

1667/0

4497/0

3836/0

آموزش

4196/0

4619/0

1184/0

اثرات زیست محیطی

1556/0

4475/0

3969/0

روش جنگلداری

1622/0

3776/0

4602/0

مدیریت

1337/0

3956/0

4707/0

 

در زیر شبکه ریسک  برای معیارهای تیپ جنگل، بلایای طبیعی و فیزیوگرافی، گزینه حوزه آبخیز بالاترین ارزش را نشان داد و در معیار پذیرش اجتماعی، سامان عرفی خانوار بالاترین امتیاز را دارا بود (جدول 5) در کل سامان عرفی روستا رتبه اول را در میان گزینه‌های موجود  در اختیار داشت(جدول 4).

 

 

 

 

جدول 4 -نتایج ارزش گزینه­ها در زیر شبکه ریسک

 

نمودار

گزینه ها

کل

معمول

ایده آل

رتبه بندی

                               

سامانه عرفی خانوار

4342/0

2031/0

4958/0

3

                               

سامانه عرفی روستا

8758/0

4097/0

0000/1

1

                               

حوزه آبخیز

8277/0

3872/0

9451/0

2

 

 

جدول 5 نتایج ارزش گزینه­ها در معیار­های زیرشبکه ریسک

 

معیارها

اولویت­ها

سامانه عرفی خانوار

سامانه عرفی روستا

حوزه آبخیز

تیپ جنگل

1092/0

4209/0

4699/0

بلایای طبیعی

1234/0

4081/0

4685/0

فیزیوگرافی

1232/0

4120/0

4648/0

پذیرش اجتماعی

4670/0

4097/0

1233/0

در زیر شبکه فرصت، معیارهای پذیرش اجتماعی  و اشتغال‌زایی بیشترین ارزش را برای سامان عرفی خانوار نشان دادند، توجیه اقتصادی و تولید محصول بالاترین ارزش را برای سامان عرفی روستا نشان دادند و معیار اثرات زیست محیطی در سطح حوزه آبخیز بالاترین ارزش را دارا بود (جدول 7). در کل نیز سامان عرفی روستا رتبه اول را در میان گزینه‌های موجود بدست آورد (جدول 6).

 

 

 

 

 

نمودار

گزینه­ها

کل

معمول

ایده آل

رتبه بندی

                               

سامانه عرفی خانوار

6757/0

2951/0

6788/0

2

                               

سامانه عرفی روستا

9955/0

4347/0

0000/1

1

                               

حوزه آبخیز

6189/0

2703/0

6217/0

3

جدول 6- ارزش گزینه­ها در زیرشبکه فرصت­ها

 

جدول 7- نتایج ارزش گزینه­ها در معیارهای زیرشبکه فرصت­ها

معیارها

اولویت ها

سامانه عرفی خانوار

سامانه عرفی روستا

حوزه آبخیز

اشتغال زایی

3713/0

4208/0

2079/0

توجیه اقتصادی

1852/0

4444/0

3704/0

اثرات زیست محیطی

1626/0

3744/0

4630/0

تولید محصول

3786/0

4466/0

1748/0

پذیرش اجتماعی

4054/0

4402/0

1544/0


بحث و نتیجه­گیری

 از میان حفظ، احیاء و توسعه جنگل‌ها مهمترین وظیفه سازمان جنگل‌ها حفظ جنگل است. لذا بهترین راهکار برای این مهم مدیریت بهینه جنگل می‌باشد (4). این مطالعه به منظور سازماندهی مکانی جنگل برای بهره‌برداری از محصولات فرعی در زاگرس میانی صورت گرفته است، تا با تعیین بهترین یکان مدیریتی برای مدیریت طرح‌های بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل‌های منطقه بهره‌برداری از آن‌ها با حفظ و احیاء همراه باشد. بر اساس نتایج در زیر شبکه هزینه برای گزینه اجرای طرح در سطح سامان عرفی خانوار، معیار آموزش، در سطح سامان عرفی روستا، معیار آموزش، توجیه اقتصادی و اثرات زیست­محیطی و در سطح حوزه آبخیز، معیار مدیریت و روش جنگلداری بالاترین اهمیت را داشته‌اند. در مجموع در رابطه با معیارهای مربوط به هزینه‌ها اجرای طرح در سطح سامان عرفی روستا بالاترین ارزش را داشت.

در زیر شبکه ریسک برای گزینه اجرای طرح در سطح سامان عرفی خانوار معیار پذیرش اجتماعی بالاترین اهمیت را داشته است، در سامان عرفی روستا، معیارها از اهمیت تقریبا برابری برخورداراند اما با اختلافی جزیی معیار تیپ جنگل مهم‌ترین معیار بوده است اما در سطح حوزه آبخیز، معیار تیپ جنگل، بلایای طبیعی و فیزیوگرافی منطقه به­ترتیب از اهمیت بالایی برخوردار بودند اما معیار پذیرش اجتماعی کمترین اهمیت را داشته است. در مجموع در رابطه با معیارهای مربوط به ریسک، اجرای طرح در سطح سامان عرفی روستا بالاترین ارزش را داشت.

در زیر شبکه فرصت‌ها برای گزینه اجرای طرح در سطح سامان عرفی خانوار، معیار پذیرش اجتماعی طرح بالاترین اهمیت و اثرات زیست­محیطی کمترین اهمیت را داشته است. در سطح سامان عرفی روستا، معیارها از اهمیت تقریباً برابری برخورداراند اما با اختلافی جزیی معیار تولید محصول مهم‌ترین معیار بوده است. معیار اثرات زیست‌محیطی کمترین اهمیت را داشته است. و در سطح حوزه آبخیز، معیار اثرات زیست­محیطی از بالاترین و معیار پذیرش اجتماعی  از کمترین اهمیت برخوردار بودند. در مجموع در رابطه با معیارهای مربوط به فرصت‌ها، اجرای طرح در سطح سامان عرفی روستا بالاترین ارزش را داشت.

با توجه به اهمیت معیار پذیرش اجتماعی و آموزش در سطح سامان عرفی روستا می‌توان بیان داشت که یکان مدیریتی در گام اول باید در سطح جوامع محلی مورد پذیرش واقع شود. زیرا که مهمترین علت ناکامی اجرای طرح‌های جنگلداری زاگرس عدم پذیرش اجتماعی مردم محلی است (5) که البته آموزش جوامع محلی راهکاری برای حل این مشکل است.

بر اساس نتایج تحقیق حاضر سامان عرفی روستا می‌تواند یک سطح مدیریتی مناسب برای اجرا و مدیریت طرح‌های جنگلداری با هدف بهره‌برداری از محصولات فرعی در زاگرس میانی باشد.

فاتحی و همکاران (3) در پژوهشی برای بررسی الگوی مناسب سازماندهی مکانی جنگل در کردستان به این نتیجه رسیدند که سامان عرفی خانوار مناسب‌ترین سطح برای اجرای طرح‌های جنگلداری در زاگرس شمالی است. شاید تفاوت قومیت‌ها و به تبع آن شیوه زندگی و نحوه استفاده از جنگل در این دو منطقه از جمله عواملی است که این تفاوت را ایجاد می نماید. بطور مثال در زاگرس شمالی (کردستان) گلازنی با هدف تأمین علوفه دام در فصل سرد در سطح گسترده‌ای صورت می‌گیرد (5) اما در زاگرس میانی از جمله استان چهارمحال و بختیاری عمدتاً چرای مستقیم و سرچر نمودن درختان و درختچه‌ها توسط دام صورت می‌گیرد. زیرا که در نظام عشایری انبارش علوفه برای دام صورت نمی‌گیرد و با جابجا نمودن دام‌ها در فصل سرد به علوفه تازه دسترسی پیدا می‌کنند.

از آنجا که برای تعیین یک سطح به‌عنوان حوزه آبخیز از مشخصات فیزیوگرافیک (یال ، دره) استفاده می‌شود و دیگر ویژگی‌ها نظیر مسایل اجتماعی، اقتصادی دخیل نیستند نمی‌توان حوزه آبخیز را به عنوان یکان مدیریتی مناسب پذیرفت. همچنین  کوواک (8) حوزه آبخیز را برای اجرای طرح‌هایی که مسایل اجتماعی دارند مناسب نمی‌داند.

 

 

 

 

 

 

 

 

References

1- Eshghi, K and S. Rahimi. 2008. Determine the optimal mix of energy resources in Iran, using the Analytic Network process, Quarterly Energy Economics, 5 (18): 123-160. (In Persian)

2- Fallah shamsi, S. R., H. Sobhani, A. Saeed, A. A. Dravishsefat and A. Faraji Dana. 2005. Automated allocation of Lund use, using multi-criteria land suitability evaluation, case study: economic planning of land in Keleibar- chai watershed,Iranaial J. Natural Res, 59 (3): 613-621. (In Persian)

3- Fatehi, P., M. Namiranian, A. A. Darvishsefat and M. Fatahi. 2010. The study of suitable forest territorial organization in the northern Zagros, Journal of Forest and Wood Products, 62 (4): 417-428. (In Persian)

4- Forestry and Rangeland Organization, 2003. Strategies for sustainable forest management in Zagros forest, technical report: 16p. (In Persian)

5- Ghazanfari, H., 2003. Study of growth and diameter distribution, in order to preparing the forest regulation method in Baneh region (Case study: Havare- khol), (PhD thesis), Tehran Faculty of Natural Resources University, Tehran, Iran. 82 p. (In Persian)

6- Jazirehi, H, M & M. Ebrahimi Rastaghi, 2004. silviculture of Zagros forests. Tehran University Press, Tehran, 560p. (In Persian)

7- Kangas, J. 1994. An approach to public participation in strategic forest management planning, Forest ecology and management, 70 (1-3): 75-88.

8- Khalili,  

Kovac, M., 2002. Large-scale strategic planning for sustainable forest development, (PhD thesis), Zurich Technical sciences group, Zurich, Swiss. 183 p.

9- Niazi, N and R. Maleknia, 2012. Prioritize the functions of central Zagros forests using classical and fuzzy AHP analysis (Kakareza, Lorestan), Journal ofnatural ecosystems Iran, 4(1):45-47. (In Persian)

10- Pourhashemi, M, 2003. Study of natural regeneration of oak species in Marivan forests, (PhD thesis), Tehran Faculty of Natural Resources University, Tehran, Iran. 123p. (In Persian)

11- Saaty, T. 1996. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process: the organization and prioritization of complexity (1st ed.). Pittsburgh PA: RWS Publications.

12- Yaghmaei, L., Khodagholi, M., Soltani, S., Saboohi, S. 2009. Effect of climatic factors on distribution of forest types using multivariate statistical methods, Iranian Journal of Forest, Vol.1(3):239-251.

13- Zhou, P., B.W. Ang, K.L. Poh. 2006. Decision analysis in energy and environmental modeling: An update. Energy, 3: 2604-2622.

 

 

 

 

 

 

  

 

References
1- Eshghi, K and S. Rahimi. 2008. Determine the optimal mix of energy resources in Iran, using the Analytic Network process, Quarterly Energy Economics, 5 (18): 123-160. (In Persian)
2- Fallah shamsi, S. R., H. Sobhani, A. Saeed, A. A. Dravishsefat and A. Faraji Dana. 2005. Automated allocation of Lund use, using multi-criteria land suitability evaluation, case study: economic planning of land in Keleibar- chai watershed,Iranaial J. Natural Res, 59 (3): 613-621. (In Persian)
3- Fatehi, P., M. Namiranian, A. A. Darvishsefat and M. Fatahi. 2010. The study of suitable forest territorial organization in the northern Zagros, Journal of Forest and Wood Products, 62 (4): 417-428. (In Persian)
4- Forestry and Rangeland Organization, 2003. Strategies for sustainable forest management in Zagros forest, technical report: 16p. (In Persian)
5- Ghazanfari, H., 2003. Study of growth and diameter distribution, in order to preparing the forest regulation method in Baneh region (Case study: Havare- khol), (PhD thesis), Tehran Faculty of Natural Resources University, Tehran, Iran. 82 p. (In Persian)
6- Jazirehi, H, M & M. Ebrahimi Rastaghi, 2004. silviculture of Zagros forests. Tehran University Press, Tehran, 560p. (In Persian)
7- Kangas, J. 1994. An approach to public participation in strategic forest management planning, Forest ecology and management, 70 (1-3): 75-88.
8- Khalili,  
Kovac, M., 2002. Large-scale strategic planning for sustainable forest development, (PhD thesis), Zurich Technical sciences group, Zurich, Swiss. 183 p.
9- Niazi, N and R. Maleknia, 2012. Prioritize the functions of central Zagros forests using classical and fuzzy AHP analysis (Kakareza, Lorestan), Journal ofnatural ecosystems Iran, 4(1):45-47. (In Persian)
10- Pourhashemi, M, 2003. Study of natural regeneration of oak species in Marivan forests, (PhD thesis), Tehran Faculty of Natural Resources University, Tehran, Iran. 123p. (In Persian)
11- Saaty, T. 1996. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process: the organization and prioritization of complexity (1st ed.). Pittsburgh PA: RWS Publications.
12- Yaghmaei, L., Khodagholi, M., Soltani, S., Saboohi, S. 2009. Effect of climatic factors on distribution of forest types using multivariate statistical methods, Iranian Journal of Forest, Vol.1(3):239-251.
13- Zhou, P., B.W. Ang, K.L. Poh. 2006. Decision analysis in energy and environmental modeling: An update. Energy, 3: 2604-2622.
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره 8، شماره 2
شهریور 1396
صفحه 57-66
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1395
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396