موضوعات = بذر و نهال
تعداد مقالات: 5
1. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده


3. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


4. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


5. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140