موضوعات = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهر کاشان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 103-125

منصوره قوام؛ صدیقه کیانی سلمی


3. فایل کامل این شماره

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-124

عبدالحمید کریمی؛ حسن نظریان؛ عفت جعفری؛ احمد حاتمی


4. همه مقالات این شماره

دوره 4، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-139


5. کل مقالات شماره تابستان 92

دوره 3، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 1-140