کلیدواژه‌ها = ترکیب خطی وزن‌دار (WLC)
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه بابلرود برای کاربری کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-48

‌امید کرمی؛ سید محمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ میر حسن میریعقوب زاده