کلیدواژه‌ها = تیمول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر روی کمیت و کیفیت اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L) (مطالعه موردی: نمارستاق آمل)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 51-64

سیده خدیجه مهدوی؛ ناصر صادق نیا عمران؛ حسن قلیچ نیا؛ نرجس عالیپور