نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اتنوبوتانیکی گیاهان دارویی شهر کاشان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 103-125

منصوره قوام؛ صدیقه کیانی سلمی