نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر منشاء قلمه و هورمون بر تحریک جوانه قلمه خشبی نمدار برگ درشت (.Tilia platyphyllos Scop)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-33

آرش امینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ حامد یوسف زاده