نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت ظرفیت چرا (مطالعه موردی زیر حوزه نچ حوزه آبخیز بلده)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-45

جلال محمودی؛ راحله اسلامی؛ خدیجه مهدوی