نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکانی مبتنی بر اقلیم در ارزیابی تناسب مکان‌یابی پارک شهری شهرستان گرمی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-29

وحید صفریان زنگیر؛ رئوف مصطفی زاده؛ خدیجه حاجی