نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ظرفیت ژئومورفوتوریسم منطقه ویژه پارس جنوبی با روش پریرا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 16-32

سمیه خالقی؛ محمدمهدی حسین زاده