نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت پیش بینی مدل‌های آماری در ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-30

سمیه دهقانی نژاد؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی