نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازگاری گیاهان مناطق بیابانی نسبت به تغییرات بارندگی با استفاده از شاخص گیاهی NDVI (مطالعه موردی: دشت اردکان-عقدا)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-36

منیرالسادات طباطبایی زاده؛ فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ جلال برخورداری؛ حسن خسروی