نویسنده = سیده خدیجه مهدوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر عدم رعایت ظرفیت چرا (مطالعه موردی زیر حوزه نچ حوزه آبخیز بلده)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-45

جلال محمودی؛ راحله اسلامی؛ خدیجه مهدوی


2. بررسی تأثیر برخی شرایط محیطی بر روی کمیت و کیفیت اسانس مرزنجوش (Origanum vulgare L) (مطالعه موردی: نمارستاق آمل)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 51-64

سیده خدیجه مهدوی؛ ناصر صادق نیا عمران؛ حسن قلیچ نیا؛ نرجس عالیپور