نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان فرسایش آبی در منطقه علاء سمنان با استفاده از روش PSIAC

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-38

ناهید علی پور؛ فاطمه فرزانه پی؛ علی ترابی؛ سمیرا بخشی نیا؛ طیبه مصباح زاده؛ سوسن سلاجقه