نویسنده = مسلم اکبری نیا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پایداری سه ذخیره گاه جنگلی سمیرم اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-64

محسن الهی؛ مسلم اکبری نیا