نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان داراب

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-58

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار؛ مهدی صادقی