نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ظرفیت ژئومورفوتوریسم منطقه ویژه پارس جنوبی با روش پریرا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 16-32

سمیه خالقی؛ محمدمهدی حسین زاده


2. تحلیل نا پایداری بستر کانال با استفاده از تنش برشی بحرانی و دبی واحد بحرانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396

میلاد رستمی؛ محمد مهدی حسین زاده