نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر متقابل گونه و مرحله فنولوژیک در میزان عناصر معدنی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع طالقان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-46

حسین ارزانی؛ محمود حمیدیان؛ حسین آذرنیوند؛ محمد علی زارع چاهوکی