نویسنده = شیرزاد محمدنژاد کیاسری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع بی مهرگان خاکزی در اراضی جنگلکاری، باغی و کشاورزی منطقه کیاپی ساری، استان مازندران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 27-36

شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ فرید مهرام؛ یوسف نیک نژاد