نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز کفتاره اردبیل با استفاده از تفسیر چشمی و رقومی تصویرETM+

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 27-43

اردوان قربانی؛ فرنوش اسلمی؛ سعید احمدآبادی؛ سحر غفاری