نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باقران)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 0-0

عین اله روحی مقدم؛ حلیمه جلورو؛ هادی معماریان