نویسنده = �������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیرکاشت Tamarix aphylla و Atriplex canescens بر برخی خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه زهک سیستان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

عین اله روحی مقدم؛ علی حیدری صادق؛ اکبر فخیره؛ زینب نوری کیا؛ سهیلا نوری


3. مدل تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باقران)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 0-0

عین اله روحی مقدم؛ حلیمه جلورو؛ هادی معماریان